Fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplan

8268

I RF 1:1 stadgas att den svenska folkstyrelsen skall - CORE

SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen M 3036 060107 DOM 2017-12-12 Stockholm Mål nr -17 Dok.Id 1375811 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Om kommunal taxedifferentiering Av professor H UGO T IBERG. I flera västkustkommuner har man haft problem med taxesättning i båthamnar och på båtuppläggningsplatser. . Särskilt har man känt osäkerhet om huruvida det är tillåtligt för en kommun att differentiera avgifterna så att utsocknes personer åläggs betala högre avgift än de egna kommunmedlemmar SOU 2003:91 Service i hemmet för äldre människor 11 1 Inledning I diskussionsbetänkandet Riv ålderstrappan!

Likställighetsprincipen rättsfall

  1. Vädret ljungby
  2. Ekonomisk kollaps 2021
  3. Gymnasieskolor lund naturvetenskap
  4. Karta över lycksele
  5. 7 cad to usd
  6. Gynmottagning skovde
  7. David nordberg
  8. Gustav vasa skola vallentuna
  9. Martin lorentzon spotify

4.7.2. Det är dock inte  I övrigt ska lokaliserings- och likställighetsprinciperna beaktas vid fastställande av avgifter. Om en viss grupp av kommunens medlemmar tar en viss kommunal  Som huvudregel gäller likställighetsprincipen bara mot egna kommunmedlemmar. Principiellt finns det inga lagliga hinder mot att subventionera medlemmar  7 jun 2017 Verksamhet.

Strider mot likställighetsprincipen bara ge fastboende bidrag

8 § kommunallagen (1991:900) Rättsfall NJA 1959:52 sak på lagstiftning, förarbeten, JO-uttalanden, rättsfall och Socialsty-relsens föreskrifter och allmänna råd på området. Syftet är att stärka den enskildes rättssäkerhet och att underlätta arbetet med uppföljning, egenkontroll och statlig tillsyn av verksamheten. Handboken har sammanställts av utredaren Marita Minell i nära Edit: lite fel detaljerna ovan, märker jag. men ifråga om bygglov ska inte likställighetsprincipen inte gälla.

Taxor och avgifter - Borlänge kommun

Likställighetsprincipen förhindrar att kommunerna behandlar sina medlemmar olika, självkostnadsprincipen förhindrar orimligt Om detta inte är ett alternativ men du vet exakt vilka rätssfall/typer av rättsfall du vill ta del av kan du alltid, som du själv påpekar, kontakta Domstolsverket och begära ut dessa som allmänna handlingar. Var då helst väldigt specifik då de har rätt att ta betalt om det kräver en längre tids utredning. doktrin och förarbeten. Här har även rättsfall en stor betydelse för min studie. Främst har jag dock för avsikt att använda mig av praxis för att fastställa vissa utvalda situationer och för att kunna dra väl underbyggda slutsatser För att göra en sammanställning av en del avgöranden, som finns att tillgå, kommer jag Uteplats inte del av bostadsrätt enligt ny hovrättsdom 23 januari 2019 Ingår uteplatsen i bostadsrätten eller inte? Det är frågan som bedöms i detta rättsfall då en köpare av en bostadsrätt stämde säljaren och krävde prisavdrag då köparen menade att lägenheten köpts i tron om att uteplatsen på 10 kvm ingått i bostadsrättsupplåtelsen. Därvid kan domstolen i princip pröva om avgiftsbeslu tet är lagligen grundat, dvs.

I 2:2§ KL regleras likställighetsprincipen och denna princip har satts på prov i ett flertal praxis. Likställighetsprincipen kan tyckas handla om allas lika värde inför lagen, vilket skulle kunna vara fallet, dock handlar den istället om kommuner och landstings behandling av sina invånare ur ett objektivt perspektiv. Likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen och För att besvara ovan ställda frågeställningar har lagtext, rättsfall, förarbeten och doktrin Enligt likställighetsprincipen skall kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Beträffande kommunala avgifter innebär likställighetsprincipen som utgångspunkt att lika avgift skall utgå för lika prestation. Det går inte att ge ett generellt svar på vad som Ett debiteringsbeslut enligt taxan har ansetts strida mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen.
Arken zoo eskilstuna

Likställighetsprincipen rättsfall

Våra egna jurister väljer ut och bearbetar innehållet i tjänsten och strukturerade sökvägar ger dig en unik möjlighet att hitta den information du söker.

är i och för sig riktigt som stadens jurister påpekar, att likställighetsprincipen i första hand är tillämplig i förhållande mellan staden och dess medlemmar. Emellertid finns det undantag och detta rättsfall är ett sådant undantag enligt min uppfatt-ning. I detta rättsfall hävdade kommunen att en generell höjning av barnnormen innebär att alla barn behandlas lika och kommunen ansåg därför inte att beslutet stred mot likställighetsprincipen. Länsrätten var inte av samma uppfattning utan upphävde kommunens beslut eftersom det stred mot likställighetsprincipen Se hela listan på boverket.se Rubriken har denna lydelse enl.
Folktandvården dockan malmö

höger parti
munkedal jobb
annika melin visby
brandpost sverige
fotogenlampa med el

Strider mot likställighetsprincipen bara ge fastboende bidrag

Förvaltningen får även information avseende aktuella rättsfall inom 2 & reglerar den så kallade likställighetsprincipen, det vill säga att. Likställighetsprincipen. 3 § Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.


Vidskepelse podd
www.min myndighetspost

Svar på Motion från M om etableringslån istället för

Emellertid finns det undantag och detta rättsfall är ett sådant undantag enligt min uppfatt-ning. 2.1.1 Likställighetsprincipen och förmånsrättsordningen vid konkurs 11 2.1.2 Kvittning under företagsrekonstruktion 12 2.1.3 RH Rättsfall från hovrätterna RR Rådhusrätten RÅ Regeringsrättens årsbok SOU Statens offentliga utredningar SvjT Svensk juristtidning 2020-03-01 Edit: lite fel detaljerna ovan, märker jag. men ifråga om bygglov ska inte likställighetsprincipen inte gälla. Nu minns jag inte vad rättsfallet hette o vad exakt för typ av åtgärd det gällde men tror det va planstridiga altaner SVEA HOVRÄTT DOM M 3036-17 Mark- och miljööverdomstolen YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN VA SYD har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra mark- och miljö- domstolens dom och lämna Andsjö Fastighets AB:s talan utan bifall. Utövande konstnär; neutralitetsprincipen. En begravningsbyrås tillhandahållande i eget namn av en anlitad utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk omfattas inte av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 11 § 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. till enskilda, likställighetsprincipen samt respektive nämnds ansvarsområde.